čís. 1.

1920.

Úřední Věstník

Zemské v^láLCl37 slezské.

Vydán 1. ledna 1920.

^

9^3.73 Si

Vyhláška

zemské vlády slezské ze dne 13. prosince 1919, č. I-l 153/6 o zvýšení zemské přirážky k domovní dani činžovní na rok 1919.

Ministerská rada schválila dne 28. listo- padu 1919 na základě § 14 zákona ze dne 23. května 1919, sb. z. a nař. č. 271 usnesení zemské správní komise pro Slezsko ze dne 4. října 1919, aby za účelem vyrovnání úbytku na výnosu zemské přirážky k domovní dani činžovní způsobeného dle zákona ze dne 26. března 1919, sb. z. a nař. č, 170 snížením přirážkové základny zvýšena byla v roce 1919 zemská přirážka k domovní dani činžovní z 91 procent na 104 procenta, počínajíc 1. led- nem 1919.

Což se uvádí dle vynesení ministerstva vnitra ze dne 6. prosince 1919, č. 60.997/14 ve všeobecnou známost.

Správce zemské vlády slezské : Šrámek v. r.

Übersetzung.

Kundmachung

der schlesischen Landesregierung vom 13. De- zember 1919, Z. 1-1153/6 betreffend die Er- höhung des Zuschlages zur Hauszinssteuer im Jahre 1919.

Der Ministerrat hat am 28. November 1919 auf Grund des § 14 des Gesetzes vom 23. Mai 1919, Slg. d. G. u. V. Nr. 271 den Beschluss der Landesverwaltungskomraission für Schlesien vom 4. Oktober 1919 betreffend die Erhöhung des Landeszuschlages zur Haus- zinssteuer im Jahre 1919 von 91 Prozent auf 104 Prozent angefangen vom I.Jänner 1919 zwecks Ausgleichung des durch die nach dem Gesetze vom 26. März 1919, Slg. d. G. u. V, Z. 170 herabgesetzte Zuschlagsgrund- lage bewirkten Ausfalles am Erträghisse des Landeszuschlages zur Hauszinssteuer genehmigt.

Was zufolge Erlasses des Ministeriums des Innern vom 6. Dezember 1 9 1 9, Z. 60.997/ 1 4 zur allgemeinen Kenntnis gebracht wird.

Der Leiter der schlesischen Landesregierung : Šrámek m. p.

Vyhláška

zemské vlády slezké ze dne 2. prosince 1919, čís. VIII-39/19, o prijměrné ceně vepřů na porážku.

Průměrná tržní cena směrodatná pro výměr odškodného na základě § 52 zákona o nákazách zvířecích ze dne 6. srpna 1919, č. 177 ř. z., za vepře, v měsíci prosinci t. r. z úředního rozkazu zabité neb pošlé násled- kem úředně nařízeného očkování, obnáší 20 čs. korun za jeden kg.

Což se uvádí všeobecnou známost.

Kundm a^1^^j|*^

der schlesischen Landesří^é^g[Png vom 2. De- zember 1919, Z. Vlll-3M9r'-'feetřMfVnd den durchschnittlichen Marlctpfríi0 fi|r vochlacht- schweiTtc^ v-«,^

Der per Kilogramni^Qř^ipťe durch- schnittliche Marktpreis, .Jj^Mft'ef^ls Grund- lage zur Bemessung der Entschädigung gemäss § 52 lit. a des Gesetzes vom 6. August 1909, R.-G.-Bl. Nr. 177, betreffend die Abwehr und Tilgung von Tierseuchen für im Monate De- zember 1919 über behördliche Anordimng getötete, oder infolge behördlich angeordneter Impfung verendete Schlachtschweine zu gel- ten hat, beträgt 20 K.

Hievon geschieht die Verlautbarung.

2

Vyhláška

zemské vlády slezské ze dne 8. prosince 1919, č. 1-501/9 o změně jména obce „Polské Ostravy" na „Slezskou Ostravu".

Ministerstvo vnitra, dohodnuvši se s mi- nisterstvem spravedlnosti a s ministerstvem financí, povolilo vynesením ze dne 27. listo- padu 1919, č. 48.429;'15 na žádost obce Pol- ské Ostravy (pol. okres Frýdek) změnu jména této obce a osady na „Slezská Ostrava", polsky „Ostrava Stq,ska", německy „Schle- sisch Ostrau".

Což se uvádí všeobecnou známost.

Správce zemské vlády slezské : Srámet v. r.

Vyhláška.

Zemská vláda slezská odročuje k návrhu vládního komisaře města Opavy vyhláškou ze dne 6. října 1919, č. 1-25 na neděli 4. ledna 1920 stanovenou volbu obecního zastupitel- stva města Opavy na neděli 25. ledna 1920.

Správce zemské vlády slezské: Šrámek v. r.

Vyhláška

týkající se zamyšleného zřízení lékařské do- mácí lékárny v Sandhtiblu. Med. Dr. Raud- nitzky v Sandhliblu, pol. okres Frývaldov, zažádal o povolení (držení) domácí lékárny v Sandhiiblu.

Toto se na základě §§ 48 a 53 zákona ze dne 18. prosince 1906, říš. zák. č. 5 ex 1907 všeobecně dává na vědomí s podot- knutím, že majitelé veřejných lékáren, kteří by považovali existenční schopnost svých lékáren zřízením nová-Jomácí lékárny za ohroženu, mohou svoje námitky proti novému zřízení uplalniti u okresního hejtmanství ve Frývaldově ve lhůtě nejdéle 4 týdnů, počí- taje dnem uveřejnění této vyhlášky v úřed- ním věstníku zemské vlády, a to ústně anebo písemně.

Později došlé námitky nepřijdou v úvahu. Za správce zemské vlády: Schiller v. r.

Kundmachung

der schlesischen Landesregierung vom 8. De- zember 1919, Z. I 501/9 betreffend die Ände- rung des Namens der Gemeinde Polnisch- Ostrau in Schlesisch-Ostrau. '

Das Ministerium des Innern hat nach gepflogenem Einvernehmen mit dem Justiz- ministerium und dem Finanzministerium laut Erlass vom 27. November 1919, Z. 58 429/15, über Ansuchen der Gemeinde Polnisch-Ostrau (polit. Bezirk Friedek) die Änderung des Na- mens dieser Gemeinde und Ortschaft in „Slezská Ostrava", polnisch „Ostrawa Si^ska", deutsch „Schlesisch Ostrau" bewilligt.

Dies wird zur allgemeinen Kenntnis gebracht.

Der Leiter der schlesischen Landesregierung : Šrámek m. p.

Kundmachung.

Die schles. Landesregierung verlegt über Antrag des Regierungskommissärs der Stadt Troppau die mit der Kundmachung vom 6. Oktober 1919, Z. 1-25 auf Sonntag, den 4. Jänner 1920 festgesetzte Wahl der Ge- meindevertretung der Stadt Troppau auf Sonntag, den 25. Jänner 1920.

Der Leiter der schles. Landesregierung: Šrámek v. r.

Kundmachung

betreffend die beabsichtigte Errichtung einer ärztlichen Hausapotheke in Sandhübel. Med, Dr. Raudnitzky in Sandhübel, pol. Bezirk Freiwaldau hat um die Bewilligung zur Hal- tung einer Hausapotheke in Sandhübel angesucht.

Dies wird im Grunde der §§ 48 u. 53 des Ges. vom 18. Dezember 1906, R.-G.-Bl. Nr, 5 ex 1907 mit dem Beifügen zur allge- meinen Kenntnis gebracht, dass die Inhaber von öffentlichen Apotheken, welche die- Exi- stenzfähigkeit ihrer Apotheken durch die Er- richtung der neuen Apotheke gefährdet erach- ten, ihre etwaigen Einsprüche gegen die Neuerrichtung in der Frist von längstens 4 Wochen vom Tage der Verlautbarung dieser Kundmachung im Amtsblatt der Lan- desregierung an gerechnet bei der Bezirks- hauptmannschaft in Freiwaldau mündlich oder schriftlich geltend machen können.

Später einlangende Einsprüche werden nicht in Betracht gezogen.

Für den Leiter der Landesregierung:^ Schiller m, p.

3

Nedělní a sváteční klid ve veřejných lékárnách v Slezské Ostravě v roce 1920.

Dle dosavadních platných předpisů o nedělním a svátečním klidu ve veřejných lékárnách ustanovuje se následující pořad, dle kterého lékárny v Slezské Ostravě zůsta- nou v roce 1920 zavřeny:^

Veřejná lékárna „U svatého Prokopa" zůstane zavřena v lednu 1., 6. a 18 ; v únoru 1., 8. a 22. ; v březnu 7., 21. a 28. ; v dubnu 5. a 18.; v květnu 2., 13., 23. a 30. ; v červnu 6., 20. a 29. ; v červenci 11. a 25. ; v srpnu 8. a 22. ; v září 5., 12. a 26. ; v říjnu 10., 17. a 28.; v listopadu 1., 14. a 28. ; v prosinci 8., 19. a 26.

Veřejná lékárna „U svaté Trojice" zů- stane zavřena: v lednu 4., 11. a 25. ; v únoru 2., 15. a 29. ; v březnu 14. a 25.; v dubnu 14., 11. a 25; v květnu 9., 16. a 24. ; v červnu 3, 13. a 27. ; v červenci 4. a 18.; v srpnu 1., 15. a 29. ; v září 8. a 19.; v říjnu 3., 15., 24. a 31.; v listopadu 7. a 21.; v prosinci 5., 12. a 25.

Od tohoto pořadu nesmí v průběhu roku 1920 nižádným způsobem upuštěno býti. Na dveřích lékárny, která světí neděli nebo svátek, budiž upevněna tabule, kterou při nastávající temnotě lze dobře osvětlili a na budiž nápadným písmem, působení počasí vzdorujícím udáno, která druhá lé- kárna v ten čas pro vydávání léků otevřena jest.

Seznam přísedících lichevniho soudu u okresního soudu v Opavě, odd. VIII.

Skupina obchodníků a živnostníků : Ge- bauer Heřman, krejčovský mistr. Hrbáč Jan, obchodník, König Adolf, komisionář, Mück Antonín, obchodník, Štefány Antonín, ob- chodník, vesměs Opava, Vaněk Emil, obchod- ník, Kylešovice.

Náhradníci : Havlický František, knih- kupec, Ludwig Bedřich, obuvník, Opava.

Skupina zemědělců: Firiey Robert, rolník, Jaktař, Herman Josef, rolník, Otice, Klimeš Antonín, rolník, Jarkovice, Meissner Robert, rolník, Vávrovice, Rossmanith Josef, správce statku, Opava, Trubecký Antonín, rolník, Hrabyň.

Náhradníci: Paleta František, účetní, Thien Rudolf, obchodvedoucí, Opava.

Sonn- und Feiertagsruhe in den öffent- lichen Apotheken in Sch.-Ostrau i. J. 1920.

Laut den bisherigen geltenden Vorschriften über die Sonn- pnd Feiertagsruhe in den öffentlichen Apotheken wird nachstehende Reihenfolge, nach derdie Apotheken in Schles.- Ostrau im Jahre 1920 geschlossen bleiben, bestimmt.

Die öffentliche Apotheke „Zum heiligen Prokopus" bleibt geschlossen und zwar: am 1 , 6. und 18. Jänner, am 1., 8. und 22. Februar, am 7., 21, und 28. März, am 5. und 18. April, am 2., 13., 23. und 30. Mai, am 6., 20. und 29. Juni, am 11. und 25. Juli, am 8. und 22. August, am 5., 12. und 26. September, am 10., 17. und 28. Oktober, am

I. , 14. und 28. November und am 8., 19, und 26. Dezember.

Die öffentliche Apotheke „Zur heiligen Dreifaltigkeit" bleibt geschlossen und zwar: am 4., 11. und 25. Jänner, am 2., 15. und 29. Februar, am 14. und 25. März, am 4.,

II. und 25. April, am 9,, 16, und 24. Mai, am 3., 13. und 27. Juni, am 4. und 18. Juli, am 1,, 15. und 29. August, am 8. und 19. September, am 3., 15, 24. und 31. Oktober, am 7. und 21. November und am 5., 12. und 25. Dezember.

Von dieser Reihenfolge darf im Laufe des Jahres 1920 in keiner Weise Abstand genommen werden. An der Tür der Apotheke, die den Sonn- oder Feiertag feiert, ist eine Tafel anzubringen, die bei Emtritt der Dunkel- heit gut beleuchtet werden kann und an der mit einer dem Wettereinflusse gut widerste- henden auffallenden Schrift anzugeben, welche zweite Apotheke derzeit für die Medikamenten- ausgabe geöffnet ist.

Verzeichnis der Beisitzer des Wucher- gerichtes beim Bezirksgerichte in Troppau, Abt. VIII.

Abteilung Handels- und Gewerbetrei- treibende : Gebauer Hermann, Schneider- meister, Hrbáč Johann, Kaufmann, König Adolf, Kommissionär, Mück Anton, Kaufmann, Štefány Anton, Kaufmann, sämtliche Troppau, Vaněk Emil, Kaufmann, Gilschwilz.

Ersatzmänner: Havlický Franz, Buch- händler, , Ludwig Friedrich, Schuhmacher- meister, Troppau.

Abteilung Landwirte: Firiey Robert, Grundbesitzer, Jaktar, Herman josef, Grund- besitzer, Ottendörf, Klimeš Anton, Grund- besitzer, Jarkowitz, Meissner Robert, Frejhof- besitzer, Wawrowitz, Rossmanith Josef, Öko- nomieverwalter, Troppau, Trubecký Anton, Grundbesitzer,' Hrabyn.

Ersatzmänner: Paleta Franz, Buchhalter, Thien Rudolf, Geschäftsführer, Troppau.

4

Skupina dělníků : Hampel Josef, stroj- vůdce, Opava, Hellebrand Jan, roznašeč, Kateřinky, Krumer Josef, dělník, Karlovec u Opavy, Motyčková Božena, dělnice, Opava, Pavlík Hubert, dělník a starosta, Štitína, Stracková Amalia, manžeíka kamenotiskaře, Opava.

Náhradníci : Hübner Bedřich, strojvůdce, Slavík Jan, skladník, Opava.

Skupina osob s pevným platem : Chlop- czik Reinhold, soukromý úředník, Härtel Max, vrchní účetní rada, Havelka František, správce oddělení firmy Breda & Weinstein, Heinová Rosa, manipulantka, vesměs Opava, Klaudová Viléma, učitelka, Nové Sedlice, Váca František, komisař finanční stráže, Opava.

Náhradníci: Axmann Jan, kancelářský oficiant, Šafář Viktor, správce tiskárny Matice Opavské, Opava.

Telegrafní styk s Uhrami.

Dle sdělení ministerstva pošt zahájena byla dne 1. prosince, doprava státních a sou- kromých telegramů -mezi Československou republikou a Uhrami. Soukromé telegramy přípustný jsou jen v obyčejné řeči francouz- ské, anglické, maďarské, české, slovenské, ruské, polské, 'srbochorvatské, italské, ně- mecké nebo rumunské. Slovné třicet šest haléřů, nejmenši poplatek dvě koruny. Všechny telegramy z Uher podrobeny jsou censuře v Bratislavě. Z telegramů do Uher censuruje Bratislava jen ty, jež nebyly censurovány ji- nými československými censurními komisemi.

Jmenování.

Správce zemské vlády slezské jmenoval Dra. Antonína Chvojku koncipistou zemské vlády slezské, přiděliv jej zemské vlády v Opavě.

Osobní.

Legační rada polského vyslanectví Alfred Wysocki byl pověřen funkcí diplomatického zástupce u vlády republiky československé.

Správce zemské vlády přidělil okresního komisaře Dra. Rudolfa Kučera od okresní politické správy v Opavě slezské zemské školní radě a okresního komisaře u zemské školní rady Augusta Beera okresní politické správě v Opavě, dále připustil vládního

Abteilung Arbeiter : Hampel Josef, Ma- schinist, Troppau, Hellebrand Johann, Aus- träger, Katharein, Krumer Josef, Arbeiter, Karlsau, Motyčka Božena, Arbeiterin, Troppau, Havlík Hubert, Arbeiter und Gemeindevor- steher, Stettin, Strack Amalie, Lithographens- gattin, Troppau.

Ersatzmänner: Hübner Friedrich, Ma- schinist, Troppau, Slavík Johann, Magazineur, Troppau.

Abteilung Personen mit festem Gehalte: Chlopczik Reinhold, Privatbeamter, Härtel Max, Oberrechnungsrat, Havelka Franz, Ab- teilungsleiter der Firma Breda & Weinstein, Hein Rosa, Landesmanipulantin, sämtliche Troppau, Klauda Wilhelmine, Lehrerin, Neu- Sedlitz, Váca Franz, Finanzwachkommissär, Troppau.

Ersatzmänner : Axmann Johann, Kanzlei- offiziant. Šafář Viktor, Druckereileiter der Matice Opavská, Troppau.

Telegrammverkehr mit Ungarn.

Laut der Mitteilung des Ministeriums für Post- und Telegraphenwesen wurde am 1. die Beförderung von Staats- und Privattele- grammen zwischen der . Cechoslovakischen Republik und Ungarn eröffnet, Privattele- gramme sind nur in der üblichen französi- schen, englischen, ungarischen, čechischen, slovenischen, russischen, polnischen, serbo- chorvatischen, italienischen, deutschen oder rumänischen Sprache zulässig. Die Wertlage beträgt sechsunddreissig Heller, Mindestgebühr zwei Kronen. Sämtliche Telegramme aus Ungarn sind der Zensur in Bratislava unter- worfen. Von den Telegrammen nach Ungarn zensuriert Bratislava nur jene, die nicht seitens anderer čechoslovakischer Zensurkommissio- nen zensuriert wurden.

Ernennung.

Der Leiter der schles. Landesregierung hat den Dr. Anton Chvojka zum Landes- regierungskonzipisten ernannt und der Landes- regierung in Troppau zur Dienstleistung zugeteilt.

Personales.

Der Legationsrat der polnischen Diplo- matie Alfred Wysocki wurde mit der Funktion eines diplomatischen Vertreters bei der cecho- slovakischen Republik betraut.

Der Leiter der schles. Landesregierung hat den Bezirkskommissär Dr. Rudolf Kučera, von der pol. Bezirksverwaltung in Troppau dem schles. Landesschulrate und den Bezirks- kommissär beim Landesschulrate August Beer der pol. Bezirksverwaltung Troppau zugeteilt.

5

kaiícelistu u okresního hejtmanství v Krnově Alberta Satoriho k vykonáni přípravné prakse pro pomocnou službu konceptní jako aktuár- ského čekatele, ponechav jej na dosavadním služebním místě.

^ f

ferner den Regierungskanzlisten bei der Bezirks- hauptmannschaft in Jägerndorf Albert Satori zur Ableistung der Probepraxis als Aktuar- anwärter unter Belassung auf seinem bis- herigen Dienstorte zugelassen.

Vyhláška.

Mor. si. vrchní zemský soud v Brně ustanovil na základě § 19. ministerského na- řízení ze dne 25. července 1897, č. 175 ř. z. pro svůj obvod, pokud se děje odhad nemo- vitostí polního a lesního hospodářství aneb budov bez provozování polního a lesního hospodářství nebo bez průmyslového provo- zování kapitalisováním čistého ročního výnosu, že se v roce 1920 vyšetřený čistý výnos kapitalisovati :

1. pro nemovitosti polního hospodářství jakož i

2. pro nemovitosti lesního hospodářství dle úrokové míry 4"/,,,

3 pro budovy bez provozování polního a lesního hospodářství, pokud se tyče bez průmyslového hospodářství dle úrokové míry

" 4V.7«. .

Kundmachung.

Das im. schl. Oberlandesgericht in Brünn- hat im Sinne des § 19 der Ministerial- Ver- ordnung vom 25. Juli 1917, R. G.-Bl. Nr. 175 für seinen Sprengel festgesetzt, dass bei Schät- zungen von land- und forstwirtschaftlichen Liegenschaften, bezw. von Gebäuden ohne land und forstwirtschaftlichen oder industriel- len Betrieb durch Kapitalisierung des Rein- ertrages im Jahre 1920:

1. der für landwirtschaftliche Liegen- schaften und

2 der für forstwirtschaftliche Liegen- schaften ermittelte Reinertrag nach dem^Zins- fusse von 4"/^, und

3 der für Gebäude ohne land- und forst- wirtschaftlichen oder industriellen Betrieb er- mittelte Reinertrag* nach dem Zinsfusse von 472"/,, zu kapitalisieren ist.

Soudní vyhlášky. Gerichtskundmachungen.

Prohlášení za mrtva. Todeserklärungen.

Vilém Grygar, narozený dne 4. června 1881 v Lošticích, politický okres Zábřeh (Morava), syn manželů Josefa a Karoliny Grygarových, obchndník v Déhylově č. 81, narukoval na počátku mibilisace k činné službě vojenské k pěšimu pluku čís. 93, stál na ruské froniě v 7. polní setnině toho pluku a byl dle 82 výkazu ztrát raněn. V raněnému stavu prý přišel do ruského zajetí a tam zemřel. Od 10. října 1914 nodošla žádná zpráva o jeho žití.

Poněvadž dlužno míti za to, že zákonitá domněnka smrti ve smyslu § 1. zákona ze dne 31. března 1918, ř. z. č. 128 nastane, bylo k žádosti jeho manželky Žofie Grygarové, ob- chodnice v DěhyloV|ě, fízení ku prohlášení jeho za mrtva a prohlášení jeho manželství za zrušené zavedeno. \

Tímto se veřejnost vyzývá soudu neb opatrovníku panu dru Karlu Dieneltovi, advo- kátu v Opavě, o nadu vedeném případu zprávu podati.

Vilém Grygar se vyzývá, by se před tímto soudem dostavil neb jiným způsobem zprávu dal, že žije.

Soud rozhodne po 20. červenci 1920 na opětné požádání o jeho prohlášeni za mrtva. Jelikož Žofie Grygarová požádala o současné prohlášení manželství za zrušené, usta- novuje se zároveii pan Dr. Karel Dienelt, obhájcem svazku manželského.

Zemský soud v Opavě, oddělení IV., dne 6. prositice 1919.

Jakob Klee, geboren am 11. Jänner 1885 in Hartfeld, Bezirk Grodek, Galizien, dorthin zuständig, ev. a. B. Schneidergehilfe, zuletzt in Troppau, rückte am 1. August 1914 anlässlich der allgemeinen Mobilisierung als Zugsführer zum Infanterieregiment Nr. 89, 10. Kompagnie, nach Grodek ein, ging einige Tage später bereits an die russische Front ab, ist angeblich am 4. September 1914 in einem Gefechte bei Izdobno Russland, verwundet worden. Die letzte Nachricht trägt den Regimentsstempel vom 18. August 1914. Über sein ferneres Schicksal konnte nichts in Erfahrung gebracht werden.

Da hienach anzunehmen ist, dass die gesetzliche Vermutung des Todes im Sinne des Gesetzes vom 31. März 1918, RGBl. Nr. 128, eintreten wird, wird auf Ansuchen der Antonie

6

Klee, Schneidergehilfensgattin iti Troppau, das Verfahren zur Todeserklärung eingeleitet und die Aufforderung erlassen, dem Gerichte oder dem hiemit bestellten Kurator, Herrn Ludwig Bennesch, Schneidermeister in Troppau, Olmützerstrasse, Nachricht über den Vermissten zu geben.

Jakob Klee wird aufgefordert, vor dem gefertigten Gerichte zu erscheinen oder auf andere Weise von sich Nachricht zu geben.

Nach dem 1. Juli 1920 wird das Gericht auf neuerliches Ansuchen über die Todes- erklärung entscheiden.

Da die Einschreiterin zugleich den Antrag stellte, mit der Todeserklärung auch den Ausspruch zu verbinden, dass ihre mit dem Vermissten geschlossene Ehe als aufgelöst zu betrachten sei, wird Herr Dr. Otto Müller, Advokat in Troppau, zum Verteidiger des Ehe- bandes bestellt.

Landesgericht Troppau, Abteilung IV, am 22. November 1919.

Emil Bartsch, geboren am 13. Oktober 1892 in Biberteich bei Freiwaldau, dahin zu- ständig, Kommis, war am 26. Oktober 1914 zum Infanterieregiment Nr. 1, 12. Kompagnie, nach Troppau eingerückt, kam an die russische Front und ist seit dem 16. Mai 1915, an welchem Ta^e vor Delatin ein Angriff auf die Maidanhöhe stattfand, vermisst ; er soll damals gefallen sein. Seine letzte Nachricht datiert vom 2. Mai 1915. ,

Daj^hienach anzunehnien ist, dass die gesetzliche Vermutung des Todes im Sinne des § 1 des Gesetzes vom 31. März 1918, RGBl. Nr. 128, eintreten wird, wird auf Ansuchen der Schwester des Vermissten, Frau Anna Nitsche in Biberteich bei Freiwaldau, das Verfahren zur Todeserklärung eingeleitet und die Aufforderung erlassen, dem Gerichte oder dem hiemit be- stellten Kurator, Herrn Emil Fietz, Färber in Buchelsdorf, Nachricht über den Vermissten zu geben.

Emil Bartsch wird aufgefordert, vor dem gefertigten Gerichte zu erscheinen oder auf andere Weise von sich Nachricht zu geben.

Nach dem 1. Juli 1920 wird das Gericht auf neuerliches Ansuchen über die Todes- ^ erklärung entscheiden.

Landesgericht Troppau, Abteilung IV, am 16. November 1919.

Karl Jorde, geboren am 1874 in Sternberg, zuletzt Speditionsarbeiter in Jägerndorf, war zu Kriegsbeginn zum ehemaligen Landwehr Feldkanonenregiment Nr. 46, Batterie 4, als Korporal eingerückt und kam mit diesem Regimente an die russische Front. Am 10. Juni 1916 soll er verwundet worden und am 26. Juni 1916 seinen Verletzungen erlegen sein. Seit Juni 1916 fehlt jede Nachricht von ihm.

Da hienach anzunehmen ist, dass die gesetzliche Vermutung des Todes im. Sinne des § 1 des Gesetzes vom 31. März 1918, RGBl. Nr. 128, eintreten wird, wird auf Ansuchen der Ehegattin des Vermissten, Frau Anna Jorde, Private, Petersdurf bei Mähr.-Schönberg, das Verfahren zur Todeserklärung eingeleitet und die Aufforderung erlassen, dem Gerichte oder dem ihiemit bestellen Kurator, Herrn Dr. Emil \Veissbarth, Advokaten in Mähr.-Schönberg, Nachricht über den Vermissten zu geben.

Karl Jorde selbst wird aufgefordert, vor dem gefertigten Gerichte zu erscheinen oder auf andere Weise von sich Nachricht zu geben.

Nach dem 1. Juni 1920 wird das" Gericht auf neuerliches Ansuchen über die Todes erklärung entscheiden.

Da die Einschreiterin zugleich beantragte, mit der Todeserklärung den Ausspruch zu verbinden, dass ihré mit dem Vermissten geschlossene Ehe als aufgelöst zu betrachten sei, wird Herr Dr. Emil Weissbarth zugleich zum Verteidiger des Ehebandes besteilt.

Landesgericht Troppau, Abteilung IV, am 30. November 1919.

Karl Gross, geboren am 22. Oktober 1885 in Hennersdorf, Bezirk Jägerndorf, dahin zuständig, Schlosser in Preuss.- Königsberg, war bei der allgemeinen Mobilisierung im August 1914 zum 1. Infanterieregiment, 7. Kompagnie, nach Troppau eingerückt, geriet im Dezember 1914 in russische Gefangenschaft und soll im August oder September 1915 im Lager zu Spaskoje gestorben sein. Seine letzte Nachricht ist vom März oder Mai 1915 datiert.

Da hienach anzunehmen ist, dass die gesetzliche Vermutung des Todes im Sinne des § 1 des Gesetzes vom 31. März 1918, RGBl. Nr. 128, eintreten wird, wird auf Ansuchender Ehegattin des Vermissten, Frau Anna Gross in Preuss - Königsberg, Moltkestrasse 5, das Ver- fahren zur Todeserklärung eingeleitet und die Aufforderung erlassen, dem Gerichte oder dem hiemit bestellten Kurator^ Herrn Franz Gross, Grundbesitzer in Hennersdorf, Nachricht über den Vermissten zu geben.

7

Karl Gross selbst wfrd aufgefordert, vor dem gefertigten Gerichte zy erscheinen oder auf andere Weise von sich Nachricht zu geben.

Nach dem 15. Juli 1920 wird das Gericht auf neuerliches Ansuchen über die Todes- erklärung entscheiden.

Landesgericht Troppau, Abteilung IV, am 4. Dezember 1919.

Zápisy V obchodním rejstříku. Eintragungen im Handelsregister.

Änderungen bei einer bereits eingetragenen Genossenschaft.

Im Genossenschaftsregister wurde am 9. Dezember 1919 bei der Genossenschaft: „Spar- und Darlehenskassenverein für Langwasser, registrierte Genossenschaft mit unbeschränkter Haftung", folgende Änderung eingetragen;

Gelöscht wurde der bisherige Obmann Max Quis, eingetragen wurde der neugewählte Obmann Hubert Haubelt, Grundbesitzer in Neu-Langwasser Nr. 4.

Landesgericht Troppau, Abteilung IV, am 9. Dezember 1919.

Eintragung von offenen Handelsgesellschaften.

Eingetragen wurde in das Register am 17. November 1919: Sitz der Fifma: Troppau.

Wortlaut der Firma : Low & Blitz. '

Betriebsgegenstand : Erzeugung von Kalkleimpräparaten Klebstoffe). i Gesellschaftsform: Offene Handelsgesellschaft seit 15. November 1919. Gesellschafter : Josef Low, Beamter, Edwin Blitz, Chemiker, beide in Troppau. Vertretungsbefugt jeder Gesellschafter selbständig.

Firmazeichnung: Eigenhändige Niederschrift des Firmawortlautes durch den zeichnenden Gesellschafter. . .

Landes- als Handelsgericht Troppau, Abteilung IV, am 17. November 1919.

Eingetragen wurde in das Register am 17. November 1919:

Sitz der Firma : Troppau.

Wortlaut der Firma : Karl Priedel & Comp.

Betriebsgegenstand : Handel mit in- und ausländischen Briefmarken, sowie mit Sammel- artikeln aller Art.

Gesellschaftsform; Offene Handelsgesellschaft seit 1. November 1919: Gesellschafter: Karl Friedel, Kaufmann, Else Weber, Private, beide in Troppau. Vertretungsbefugt beide Gesellschafter gemeinsam.

Firmazeichnung in der Art, dass unter dem vorgedruckten oder von wem immer vor- geschriebenen Firmawortlaut die beiden Gesellschafter ihre Namensunterschriften eigenhändig setzen.

Landes- als Handelsgericht Troppau, Abteilung IV, am 17. November 1919.

Eingetragen wurde in das Register am 28. November 1919:

Sitz der Firma: Freiwaldau.

Wortlaut der Firma : J. 6^ M. Wenzl. . ., ,

Betriebsgegenstarid : Handel mit Gemischtwartn, Galanterie-, Kurz- und Wirkwaren. Gesellschaftsform: Offene Handelsgesellschaft seit 1. Oktober 1919. Gesellschafter: Eheleute Josef und Marie Wenzl, Kaufleute in Freiwaldau. Vertretungsbefugt: Beide Gesellschafter kollektiv.

Firmazeichnung: Beide Gesellschafter setzen unter dem vorgedruckten oder vorge- schriebenen Firmawortlaut eigenhändig ihre Namen.

Landes- als Handelsgericht Troppau, Abteilung IV, am 28. November 1919.

Eintragung von Gesellschaften mit beschränkter Haftung.

Eingetragen wurde in das Register am 9. Dezember 1919: Sitz der Firma: Johannesthal, Bezirk Jägerndorf.

Wortlaut der Firma: „Elektrizitätswerk Johannesthal, Gesellschaft mit beschränkter Haftung".

Betriebsg«. genstand : Erbauung eines Elektrizitätswerkes, Erzeugung und Abgabe von Energie (Licht und Kraft) und Lieferung aller Stromverbrauchsobjekte.

8

Gesellschrftsvertrag vom 13. Oktober 1919. Höhe des Stammkapitals: 70.000 K. Darauf geleistete Barzahlungen: 70.000 K.

Geschäftsführer: Als Direktor Josef Franzke, Gerbereibesitzer in Johannesthal, als Kassier Josef Speil, Landwirt in Johannesthal, als Buchhalter Josef Kippe, Gastwirt in Johannesthal.

Vertretungsbefugt je Geschäftsführer.

Firmazeichnung : Der Firmawortlaut wird gemeinsam unterfertigt von den zeichnenden zwei Geschäftsführern.

Landes- als Handelsgericht Troppau, Abteilung IV, am -9. Dezember 1919.

Eingetragen wurde in das Register am 9. Dezember 1919: Sitz der Firma : Freiwaldau.

Wortlaut der Firma: ..Dampfbrauerei Tempus, Gesellschaft mit beschränkter Haftung".

Betriebsgegenstand : Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bier, Bier- brauereien, MalzTabrikatioib, Obstverwertung und die Sodawassererzeugung sowie der Vertrieb der erzeugenden Waren.

OeseUschaftsvertrag vom 17. September 1919 auf die Dauer von 30 Jahren, d. i. bis Ende 1948. Höhe des Stammkapitales: 500 000 K. Darauf geleistete Barzahlungen 400.000 K.

Gescliäftsführer : Marie Tempus, Geschäftsfrau, Wilhelm Tempus, Kaufmann, beide in Odrau.

Vertretungsbefugt jeder Geschäftsführer selbständig.

Firmazeichnung : Der Firmawortlaut wird unterfertigt vom Geschäftsführer. Landes- als Handelsgericht Troppau, Abteilung IV, am 9. November 1919.

Eingetragen wurde in das Register am 9. Dezember 1919: . »

Sitz der Firma : Freiwaldau^ ^ Wortlaut der Firma: „Dainpfsägewerk und Zimmerei Brüder Kreipl, Gesellschaft mit beschränkter Haftung".

Betriebsgegenstand ist der Betrieb eines Dampf Sägewerkes in Weidenau, die fabriks- mässige Verarbeitung von Holz- und Schnittmaterial, die Verwertung desselben im Handel, die fabriksttiässige Erzeugung von Holzwaren jeder Art und Ausführung aller in das Tischler- und Zimmermeistergewerbe einschlägigen Arbeiten und Bauten, sowie der Betrieb aller zur Fördtrung der Zwecke der Gesellschaft dienenden Gewerbe und Geschäfte.

Gesellschaftsvertrag vom 9. September 1919. Höhe des Stammkapitales 80.000 K. Darauf geleistete Barzahlungen 80.000 K.

Geschäftsführer : Die Gesellschafter Vinzenz und Leo Kreipl, ersterer Zimmerraeister, letzterer Sekretär im Ruhestande in Freiwaldau. *

Vertretungsbefugt jeder Geschäftsführer selbständig.

Firmazeichnung : Der Firmawortlaut wird unterfertigt von dem vertretungsbefugten Geschäftsführer.

Landes- als Handelsgericht Troppau, Abteilung IV, am 9. Dezember 1919.

/-<

Zbavení svéprávnosti. Entmündungen.

Usnesením podepsaného soudu ze dne 26. listopadu 1919, č. j. L-lV-38'19 byl Karel Nickel, býv, krejčí v Opavě (chudobinec) pro blbost zbaven úplně svéprávnosti.

Za opatrovníka byl p. Ludvík Scheuer ve Slezské Ostravě, Hladnov č. 980, zřízen.

Okresní soud v Opavě, oddělení IV., dne 26. listopadu 1919.

Rozsudky. Urteile.

Im Namen der Republik!

Das Landesgericht Troppau als Pressgericht hat über Antrag der Staatsanwaltschaft daselbst vom 11. Dezember 1919, G.-Z. Ss 46/19/1, zu Recht erkannt:

Der Inhalt der Nr. 91 der periodischen Druckschrift „Die Wahrheit" vom 10. De- zember 1919 begründet in den nachstehenden Stellen:

9

1. in dem Artikel „Warum muss sicli der Arbeiter national organisieren" von: „Und doch, es gibt eine Internationale . . ." bis „. . . und Italiener den deutschen Arbeiter".

2. In dem Artikel „Wie man die Abstimmung beeinflussen will" von: „Eine kleine Bestechungstaktik . . . bis „. . . . Rechten des Volkes verleiten zu lassen", den Tatbestand zu: 1. des Vergehens im Sinne der §§-302, 303 St.-G., 2. des Vergehens im Sinne der §§ 300, 305 St. G. und wird deshalb die über Verfügung der Staatsanwaltschaft durch das Bürger- meisteramt und Postamt in Troppau vollzogene Beschlagnahme dieser Druckschrift in Gemässheit des § 489 St.-P.-O. bestätigt, deren Weiterverbreitung gemäss § 493 St.-P.-O. verboten und gemäss § 37 P.-G. deren Vernichtung angeordnet.

Gründe:

Da in den bezogenen Stellen der angeführten Artikel der periodischen Druckschrift „Die Wahrheit" vom 10. Dezember 1919 zum Hasse gegen die jüdische Religionsgesellschaft und gegen einzelne Klassen und Stände der bürgerlichen Gesellschaft aufgefordert, angeeifert und zu verleiten gesucht wird und andererseits durch Schmähungen und Verspottungen die Anordnungen der Behörden herabzuwürdigen und auf solche Weise andere zum Hasse und zur Verachtung gegen die Staatsbehörden aufzureizen gesucht wird, ist der Tatbestand der Vergehen nach den §§ 300, 302 und 305 St.-G. gegeben und war sohin im obigen Sinne zu erkennen.

Landes- als Pressgericht Troppau, Abteilung IX, am 13. Dezember 1919.

Das Landes- als Pressgericht in Troppau hat über Antrag der Staatsanwaltschaft da- selbt vom 12 Dezember 1919, Ss-47/19/1, zu Recht erkannt:

Der Inhalt der Nr. 131 der periodischen Druckschrift „Schlesische Volkspresse" uom 12. Dezember 1919 begründet in dem Artikel „Mutter oder Stiefmutter" den Tatbestand des Verbrechens der Störung der öffentlichen Ruhe im Sinne des § 65 a St.-G. und wird deshalb die über Verfügung der Staatsanwaltschaft durch das Bürgermeisteramt und Postamt in Troppau vollzogene Beschlagnahme dieser Druckschrift in Gemässheit des § 489 St.-P.-O. bestätigt, deren Weiterverbreitung gemäss § 493 St.-P.-O. verboten und gemäss § 37 P.-G. deren Vernichtung angeordnet.

Gründe:

Da in dem bezogenen Artikel seinem ganzen Inhalte nach zur Verachtung und zum Hasse wider die Staatsverwaltung aůfzureizen gesucht wird, ist der Tatbestand des Verbrechens der Störung der öffentlichen Ruhe nach § 65 a St.-G. gegeben und' war sohin im obigen Sinne zu erkennen.

Landes- als Pressgericht Troppau, Abteilung VII, am 15. Dezember 1919.

Das Landes- als Pressgericht in Troppau hat über Antrag der Staatsanwaltschaft da- selbst vom 11. Dezember 1919, Ss 45/19, zu Recht erkannt:

Der Inhalt der Nr. 91 der in Troppau erscheinenden periodischen Druckschrift ^Die Neue Zeit" vom 10. Dezember 1919 begründet in dem Artikel „Warum muss sich der Ar- beiter national organisieren? und zwar beginnend mit den Worten: „Und doch, es gibt eine Internationale . . . bis „. . . und Italiener den deutschen Arbeiter?" den Tatbestand des Vergehens im Sinne der §§ 302, 305 St.-G. und wird deshalb die über Verfügung der Staats- anwahschaft durch das Bürgermeisteramt und Postamt in Troppau vollzogene Beschlagnahme dieser Druckschrift in Gemässheit des § 489 St.-P.-O. bestätigt, deren Weiterverbreitung ge- mäss § 493 Sl.-P.-0. verboten und gemäss § 37 P.-G. deren Vernichtung angeordnet.

Gründe:

Da in der angeführten Stelle des bezogenen Artikels der Nr. 91 der periodischen Druckschrift „Die Neue Zeit" vom 10. Dezember I9L9 zu Feindseligkeiten wider die jüdische Religionsgeseilschaft sowie wider einzelne Klassen und Stände der bürgerlichen Gesellschaft aufgefordert, angeeifert und zu verleiten gesucht wird, erscheint der Tatbestand des Vergehens im Sinne der §§ 302, 305 St.-G. gegeben und sind demnach auch die getroffenen Verfü- gungen gerechtfertigt.

Landes- als Handelsgericht Troppau, Abteilung IX, am 13. Dezember .1919.

10

Ostatni soudní vyhlášky. Sonstige Gerichtskundmachungen.

Aufforderung an die Erben, Vermächtnisnehmer und Gläubiger eines Ausländers.

Am 10. Dezember 1914 ist im Felde in der Nähe des Uszoker Passes der Hilfsarbeiter josef Simon am 31. Juli 1919 in Wien X., Laaerstrasse 171 und dessen am 31. Dezember 1903 geborene Tochter Marie Simon gestorben. Beide waren nach Weidenau, Bezirk Frei- waldau, Schlesien, zuständig, daher čechoslovakische Staatsbürger, hatten ihren ordentlichen Wohnsitz in Wien X., Laaerstrasse 171 und sind ohne Hinterlassung einer letztwilligen An- ordnung verstorben.

Gemäss §§ 137 und 138 kais. Patent vom 9. August 1854, RGBl. Nr, 208, werden alle Erben, Vermächtnisnehmer und Gläubiger, die čechoslovakische Staatsbürger oder hierlands sich aufhaltende Fremde sind, aufgefordert, ihre Ansprüche an die obbezeichneten beiden Nachlässe längstens bis 15. Jänner 1920 beim gefertigten Gerichte anzumelden, widrigens die Nachlässe ohne Rücksicht auf die Ansprüche an die ausländische Behörde oder eine von dieser legitimierte Person ausgefolgt werden können.

Bezirksgericht Weidenau, Abteilung I, am 2. Dezember 1919.

Edikte.

Herr Dr. Josef Wirth, Notar in Hotzenplotz, ist um Devinkulierung und Rückstellung der aus Anlass der Bestellung deg Herrn Josef Skudrzyk, zum Substituten der nach dem Ab- leben des Herrn Notars Arthur Einaigl, in Troppau, erledigt gewesenen Notarstelle in Troppau, ür den Letzteren erlegten Notariatskaution, welche auch als Kaution für Herrn Skudrzyk, an- lässlich seiner Bestellung zum Substituten der Notarstellen in Wigstadtl, Olbersdorf und Würben- thal gewidmet war, eingeschritten.

Dies wird mit der Aufforderung zur allgemeineg Kenntnis gebracht, dass diejenigen, welche nach § 25 erster Absatz der Not. Ordg Kraft ihres gesetz ichen Pfandrechtes Anspruch auf Befriedigung aus dieser Kaution zu haben behaupten, denselben binnen sechs Monaten von der dritten Einschaltung dieses Ediktes an gerechnet, bei der gefertigten Notariatskammer an- zumelden haben, widrigens nach Verlauf dieser Frist ohne Rücksicht auf ihre Ansprüche die Zustimmung zur Rückstellung dieser Notariatskaution an den Gesuchsteller erteiU werden würde. Schles. Notariatskammer Troppau, am 27. November 1919. Der Kammerpräsident: Dr. Stok laska.

In der Exekutionssache.

Betreibende Partei : Sparkassa der Stadt Wigstadtl, vertreten durch Dr. Richard Pollak, Notar in Wigstadtl.

Verpflichtete Partei: Anna Franziska Anderka, Hausbesitzerin in Alt-Lubitz Nr. 15, derzeit in Athen, wegen 320 K 42 h und 71 K 36 h samt Nebengebühren wird der auf den 23. Dezember 1. J. angeordnete Versteigerungstermin gemäss»§ 169 E.-O. auf 23. Juni 1920 verlegt. Bezirksgericht Wigstadt, am 10. Dezember 1919.

Aufgebot von Wertpapieren.

Auf Antrag des Paul Scbajanek, Gastwirten in Troppau, wird nachstehendes, dem Antragsteller angeblich in Verlust geratenes Wertpapier aufgeboten ; deren Inhaber wird auf- gefordert, dasselbe binnen 6 (sechs) Monaten vom Tage der ersten Kundmachung des Auf- gebotes bei Gericht vorzuweisen; auch andere Beteiligte haben ihre Einwendungen gegen den »Äntrag zu erheben. Sonst würde dieses Wertpapier nach Ablauf dieser Frist für kraftlos erklärt werden.

Bezeichnung der Wertpapiere: Einlageschein (Gutschein), lautend auf den Namen „Paul Schajanek" und den Betrag von 370 K, Nummer unbekannt. Dieser Gutschein wurde ihm im Frühjahre dieses Jahres anlässlich der Banknotenabstempelung seitens der Filiale der „Böhmischen Unionbank in Troppau" ausgestellt und lautet auf die Hälfte, d. i. 370 K des abgestempelten Betrages.

Landesgericht Troppau, Abteilung IV, am 3. Dezember 1919.

Auf Antrag des Adolf Schuster, Tischlers in Troppau, Oppasse Nr. 29, wird nach- stehendes, dem Antragsteller angeblich in Verlust geratenes Wertpapier aufgeboten ; dessen Inhaber wird aufgefordert, dasselbe binnen 6 (sechs) Monaten vom Tage der ersten Kund-

11

machung des Aufgebotes bei Gericht vorzuweisen; auch andere Beteiligte haben ihre Ein- wendungen gegen den Antrag zu erheben. Sonst würde dieses Wertpapier nach Ablauf dieser Frist für kraftlos erklärt werden.

Bezeichnung der Wertpapiere: Gutschein Nr. 1133 der Troppauer Sparkassa als Banknotenabstempelungsstelle, lautend auf den Restbetrag von 740 K und den Namen Adolf Schuster, Troppau, Oppagasse Nr. 29.

Landesgericht Troppau, Abteilung IV, am 2. Dezember 1919.

Auf Antrag des Moritz Hanke in Kuttelberg wird nachstehendes, dem Antragsteller angeblich in Verlust geratenes Wertpapier aufgeboten; dessen Inhaber wird aufgefordert, es binnen 6 (sechs) Monaten vom Tage der ersten Kundmachung des Aufgebotes bei Gericht vorzuweisen: auch andere Beteiligte haben ihre Einwendungen gegen den Antrag zu erheben. Sonst würde das Wertpapier nach Ablauf dieser Frist für kraftlos erklärt werden.

Bezeichnung des Wertpapieres : Gutschein Nr. 2450, lautend auf 1230 K und den Namen Moritz Hauke, ausgestellt von der Banknotenabstempelungsstelle der Sparkassa in Olbersdorf.

Landesgericht Troppau, Abteilung IV, am 22. November 1919.

Auf Antrag des Robert Bebra, Bäckermeisters in Jägerndorf, als gesetzlicher Vertreter, der minderjährigen Tochter Emilie Bebra wird nachstehendes, dem Antragsteller angeblich in Verlust geratenes Wertpapier aufgeboten; dessen Inhaber wird aufgefordert, es binnen 1 (einem) Jahre vom Tage der ersten Kundmachung des Aufgebotes bei Gericht vorzuweisen ; auch andere Beteiligte haben ihre Einwendungen gegen den Antrag zu erheben. Sonst würde das Wertpapier nach Ablauf dieser Frist für kraftlos erklärt werden.

Bezeichnung des Wertpapieres: Polizze der Versicherungsgesellschaft „Universale" in Troppau Nr. 89.710, lautend auf Emilie Bebra über 1000 K, zahlbar am 16. Jänner 1921 im Erlebensfalle der Versicherten an den Überbringer der Polizze.

Landesgericht Troppau, Abteilung IV, am 22. November 1919.,

Vypsaná místa. Konkursausschreibungen.

Při občanské škole chlapecké a dívčí v Malých Kunčicích obsadí se trvale dvě místa učitelská a to pro III. a II. odbor s příjmy dle zákona ze áaft 7. října 1919, sb. zák. a nař. st. č. 54 [.

Žádosti doložené předepsanými prijkazy podány buďtež úřední cestou místní školní radě v Malých Kunčicích do 31. ledna 1919.

Okresní Školní rada pro venl90vský okres frýdecký ve Frýdku, dne 13. prosince 1919.

Předseda : Benešovský v. r.

Při veřejné jednotřídní škole obecné s českým jazykem vyučovacím v Kaňovicích obsadí se trvale mí^to učitele a správce školy se zákonitými požitky.

Uchazeči o toto místo nechť podají své řádně doložené žádosti cestou nadřízené okresní školní rady nejdéle do 31. ledna 1920 u místní školní rady v Kaňovicích.

Okresní školní rada pro venkovský okres frýdecký ve Trýdku dne 16. prosince 1919.

Předseda: Benešovský v. r.

Při občanské škole chlapecké ve Studénce (školní okres Bílovec) s českou řečí vy- učovací ob<adí se trvale místo ředitele kteréhokoliv a odborného učitele I. odboru se zákoni- tými požitky.

Uchazečům o tato místa podati jest žádosti, doložené předepsanými průkazy, cestou okresní školní rady nejpozději do 30. ledna 1920 místní školní radě ve Studénce.

Okresní školní rada v Bílovci dne 15. prosince 1919.

Předseda: Dr. Cichra v. r.

12

An der öffentlichen fünfklassigen Volksschule mit deutscher Unterrichtssprache in Böhmischdorf gelangt die^erledigte Oberlehrerstelle mit den gesetzlichen Bezügen zur defini- tiven Besetzung.

Bewerber um diese Stelle haben ihre vorschriftsmässig belegten Gesuche im Wege des vorgesetzten Bezirksschulrates längstens bis 31. Jänner 1920 beim Ortsschulrate in Böhmisch- dorf einzubringen.

Bezirksschulrat Freiwaldau, am 16. Dezember 1919. Der Vorsitzende: Jakubowski m. p.

Místo okresniho soudce a přednosty soudu v Hodoníně.

Žádosti o místo toto aneb o jiné místo soudcovského úředníka VIII. hodnostní třídy, jež se obsazením místa onoho v obvodu mor.-slez. vrchního zemského soudu snad uprázdní, buďtež podány u presidia krajského soudu v Uher. Hradišti do 6. ledna 1920. Při tom třeba se vykázati znalostí jazyka českého a německého.

Žadatelé . se vyzývají, aby se prohlásili v žádosti výslovně, přijali- li by po případě místo i v obvodu vrchního zemského soudu v Praze.

Presidium mor.-sl. vrchního zemského soudu v Brně dne 18. prosince 1919.

Bezirksrichter- und Gerichtsvorstehcr- stellé in Göding.

Gesuche um diese oder um eine andere infolge ihrer Besetzung freiwerdende richter- liche Beamtenstelle der VIII. Rangsklasse im m.-schl. Oberlandesgerichtssprengel sind bei dem Kreisgerichtspräsidium in Ung.-Hradisch bis 6. Jänner 1920 einzubringen. Hiebei ist die Kenntnis der böhmischen und , der deut- schen Sprache auszuweisen.

Die Bewerber haben in ihren Gesuchen ausdrücklich anzjiführen, ob sie bereit sind, eventuell eine solche Stelle auch im Prager Oberlandesgerichtssprengel anzunehmen.

M.-schl. Oberlandesgerichtspräsidium Brünn, am 18. Dezember 1919.

1 s

INSERÄTY

s

s

INSERATE

j

a

a

V Úředním věstníku uveřejňují se za výhodných podmínek.

a a

im Amtsblatte werden unter gün- stigen Bedingungen veröffentlicht.

III III III III III

továrna na šicí stroje

akc. spol. Rezler & Komárek v Opavě ' vyrábí prvulřidní šicí stroje. '

III

llf

s- III III III -III III

„MINERVA"

Nähmaschinenfabrik

A.-G. Rezler & Komárek in Troppau ^ erzeugt erstklassige Nähmaschinen. =

-0 III III III III III

Iii

III

(3f

Akciový kapital 2,000.000 K. Roční výroba 30.000 šicích strojů.

III

III -0

III

III 0-

Aktienkapital 2,000.000 K. Jahreserzeugting 30.0000 Nähmaschinen.

■»«■»^^»«M» «aa» «MH» «^H* «MM «IW ^

III III

Rudolf IVf iieke^

io^váirna drátěného zboží V K ATEŘirVKACH U OPAVY.

Drátěné postelní -vložky Drátěná síta & řešeta Drátěné ploty

Rudolf Miick^,

Drahitwairenfabrlk in KATHAREIN bei TROPPAU.

DrahťBetteinlagen

DrabťSiebe

Draht-Zäune

Nákladem Zemské vlády slezské v Opavě. Tisk knihtiskárny Marice Opavské v Opavě.

čís. 2. 1920.

Úřední Věstník

Zemské v'lody' sl^7i$lcé.

Vydán 15. ledna 1920.

iítoersetaung.

Vyhláška

zemské vlády slezské ze dne 27. prosince 1919, čís. 1-5/44 o změně ošetřovného ve veřejné všeobecné Alžbětině nemocnici ve Frývaldově.

Zemská vláda slezská ustanovuje, měníc svou vyhlášku ze dne 26. října 1918, čís. 1- 26/36 sb. zem. zák. a nař. č. 138 e.x 1918 denní ošetřovné platné v Alžbětině memoc- nici Frývaldově takto: 1. třída 30 K, II. třida 20 K, III. třída 8 K*na dobu mimo- řádných poměrů.

Tato vyhláška nabývá působnosti dnem vyhlášení.

Správce zemské vlády slezské : Šrámek v. r.

Vyhláška

zemské vlády slezské ze dne 21. prosince 1919 č. I 5/46 o změně ošetřovného ve ve- ^řejné nemocnici všeobecné v Bruntále.

Zemská vláda slezská ustanovuje měníc svou vyhlášku ze dne 6./XI. 1918 č. 1-26 42 sb. zem. zák. a nař. č. 149 e.x 1918 denní ošetřovné platné v městské nemocnici veřejné v Bruntále na dobu mimořádných poměrů takto : I. třída 30 K, II. třída 20 K a III. tří- da 6 K 50 h.

Tatc vyhláška nabývá působnosti 1 . led- nem 1920.

Správce zemské vlády slezské : Šrámek v.r.

Vyhláška

slezské zemské vlády ze dne 22. prosince 1919, č. X- 2353/225 týkající se zmocnění obce Dombrové ku zabíráni bytů.

' Na základě § 1 odst. 1. zákona ze dne 30. října 1919, č. 592 sb. zák. a nař. týkajícího se zabírání bytů, zmocňuje slezská

Kundmachung

der schles. Landesregierung vom 27. Dezember 1919, Z. 1-5/44, betreffend die" Abänderung der Verpflegstaxen des Allgemeinen öffent- lichen Elisabeth Krankenhauses in Freiwaldau.

Die schles. Landesregierung setzt in Ab- änderung ihrer Kundmachung vom 26, Ok- tober 1918, Z. -1-26 36, schks. LG. u. VBl. Nr. 138 ex .1918 die täglichen Verpflegstaxen im Elisabeth-K'-ankenhause in Freiwaldau wie folgt fest: I. Kl. 3,0 K, II. Kl. 20 K, III. Kl. 8K und für die Dauer der aussergewöhnlichen Verhältnisse.

Diese Kundmachung ist mit dem Tage ihrer Verlautbarung wirksam.

Der Leiter der schlesischen Landesregierung : Šrámek m. p.

Kundmachung.

der schlesischen Landesregierung vom 27. De- zember 1919 Z. 1-5 46 betreffend die Abän- derung der Verpflegstaxen de^ öffentlichen -Allgemeinen Krankenhauses in Freudenthal.

Die schles. Landesregierung setzt in .Abänderung ihrer Kundmachung vom 6. No- vember 1918 Z. 1-26 42 schles. u. V. 81. Nü. 149 ex 1918 die täglichen Verpflegsta- xen im städtischen öffentlichen Krankenhause in Freudenthal für die Dauer der ausserge- wöhnlichen Verhältnisse fest wie folgt : I. Kla- sse 30 K, !I. Klasse ,20 K, III. Klasse. 6 K 50 h.

Diese Kundmachung wird mit dem 1. Jänner 1920 wirksam.

Der Leiter der schles. Landesregierung : Šrámek m. p.

Kundmachung

der schlesischen Landesregierung vom 22. De- zember 1919, ZI. X-2353 225 .über die Er- mächtigung der Gemeinde Dombrau zur Inanspruchnahme von Wohnungen.

Die schlesische Landesregierung ermäch- tigt auf Grund des § 1 Abs. 1 des Gesetzes vom 30. Oktober 1919, Z. 592 Sammlung der

14

zemská vláda obec Dombrovu ku provádění opatření ve svém území dle dotyčného zá- kona na čas trvání nedostatku bytů, nejdéle do 31. prosince 1920.

Tato vyhláška nabývá ihned platnosti.

' Za správce zemské vlády :

Schiller v. r

Plicní nákaza skotu.

Dle úřední zprávy vyskytla se plícní nákaza skotu v Rumunsku a Sedmihradech, odkudž se dle doslechu dobytek často pod- loudným způsobem do Podkarpatské Rusi (Slovensko) dopravuje. Nákaza tato lehce může býti zavlečena dovozem skotu těchto původů a jest se tedy koupě takového skotu a vůbec skotu z ciziny nyní co nejvíce vyvarovati.

Proto budiž zdravotnímu stavu hovězího dobytka největší pozornost věnována a bude nutno, aby každý majitel sebe menší podezře- ní této nemoci ihned představenstvu obce oznámil, zejména tehdy, byl- li do dvorce do- vezén cizí dobytek.

Příznaky plícni nákazy jsou následující :

Onemocnělý skot přestane žráti a přežvý- kati, horečku, zježenou srsf a zmenšenou dojnost. Dále